Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy för Stockholms katolska stift

Denna policy är ett internt regelverk för samtliga medarbetare och ska utgöra ett stöd för hur stiftets kommunikationsarbete ska bedrivas.   Policyn ska underlätta ett konsekvent agerande men också tydliggöra ansvar och skyldigheter.

1. Mål

1.1 Kommunikationsarbetets övergripande mål

 • Att öka medvetenheten i Sverige om katolska kyrkan, dess budskap och vad den står för.
 • Att nyansera bilden av katolska kyrkan. Värme, välkomnande, medmänsklighet, ödmjukhet och andlighet som komplement till föreställningarna om förbud och begränsningar.
 • Att lyfta det goda som katolska kyrkan gör i synnerhet i möten med de utsatta.
 • Att stärka positionen som svensk representant för den världsomspännande katolska kyrkan.   För frågor om katolska kyrkan, påven och Vatikanen ska man vända sig till oss. Vi ska vara faktabank.
 • Att vara en tydlig röst för katoliker i Sverige och därmed även en motpol till den sekulära normen i samhällsdebatten.
 • Att stötta kardinal Arborelius. Ett strategiskt kommunikationsarbete ska underlätta för honom att nå ut med sitt budskap. Alla strategiska kommunikationsbudskap och kommunikationshandlingar måste stämma överens med våra övergripande mål för kommunikationsarbetet.
 

1.2 Integrerad kommunikation

Samtliga anställda ska vara medvetna om sin roll som representant för stiftet i arbetet som utförs inom ramen för stiftets verksamhet. Stiftets kommunikationspolicy är relevant även för:

 • Styrkommunikation – kommunikation av måldokument, policy, verksamhets och handlingsplaner, samt budgetar.
 • Idékommunikation –  kommunikation som berör organisationens gemensamma värderingar.
 • Nyhetskommunikation – det som på något sätt utgör en nyhet i organisationen.
 • Arbetskommunikation – det vardagliga informationsutbyte som behövs för att anställda medarbetare ska kunna sköta sina uppgifter.
 

1.3 Integrerad kommunikation mot olika målgrupper 

Stiftets anställda medarbetare kommunicerar med olika grupper och personer, som kan delas in i tre
huvudgrupper:

 • Inomkyrklig kommunikation: Denna stora grupp, som består av anställda, förtroendevalda
  och volontärer i stiftet, är samarbetspartner i de flesta av stiftets främjande verksamheter
  och därmed också i kommunikationsinsatserna.

Stiftets kommunikation ska förmedla kunskap, uppmuntra till delaktighet och engagemang i
uppdraget att vara kyrka i Sverige idag.

 • Intern kommunikation: Intern kommunikation avser stiftets anställda medarbetare och
  volontärer på biskopsämbetet och pastoralcentret;


Till denna grupp ska kommunikation ge kunskap om och delaktighet i verksamheten samt skapa
förståelse och engagemang för arbetsuppgifterna.
Kommunikation utgör också en viktig förutsättning för den enskilde medarbetarens motivation i
arbetet och är grunden för en väl fungerande verksamhet.

 • Extern kommunikation: den externa kommunikationen avser kommunikation till allmänhet
  och media. Den ska stärka människors relation till den katolska kyrkan.